Weekenden 13-14. maj 2023 i Soulhouse, København


For English: Scroll down —

Denne udgave af Polarity in Practice er en weekend-workshop. Efter talrige opfordringer har vi skabt denne weekend, hvor vi tager det bedste fra Polarity-aftenerne og hvor der er tid til at gå i dybden. Hvis du har lyst til at blive klogere på dig selv og din måde at relatere på, så er dette workshoppen for dig.

Workshoppen finder sted i skønne Soulhouse, hvor vi plejer at være. Lørdag eftermiddag lander vi sammen og træner nogle grundlæggende måder at arbejde med polaritet på. Lørdag aften fejrer vi polaritetens mysterium imellem det maskuline og feminine. Søndag integrerer vi, processer og leger videre. Søndag inkluderer en let og lækker frokost. Tag tøj med du føler dig godt tilpas i, inkl. noget der passer til en lørdag aften. Vi glæder os til at se dig!

Kvindebillet: 2450 Dkr.  –  Køb den her

Mandebillet: 2450 Dkr.  – Køb den her


Polarity in Practice 
er for dig, der ønsker at kultivere, udforske og lege med polaritet og intimitet i et trygt og guidet rum sammen med andre. Sammen går vi på opdagelse i de muligheder for healing og tiltrækning, der opstår, når vi kultiverer polaritet og intimitet mellem de maskuline og feminine poler. Begreberne ”maskulin/feminin” bruger vi som udtryk for to forskellige energetiske poler, der naturligt tiltrækker hinanden. Dette er ikke kønsbestemt, da alle rummer både maskulin og feminin energi. Det er mere tilstande, vi kan lære at styrke og gå ind og ud af for at skabe gnist og nærvær i en relation. Derfor er vi heller ikke så interesserede i den biologiske opdeling mellem mand og kvinde, som vi er optaget af, hvordan vi kan få energierne til at flyde imellem os.

Vi laver øvelser i grupper og par, hvor vi udforsker kontakt, nærvær og hengivelse. Hermed er der mulighed for at blive klogere på de reaktioner, grænser, ønsker og behov, som vi har i relationer til andre mennesker. På mange måder er Polarity in Practise en relationsskole.

Hver workshop vil have forskellige temaer med enkelte grundelementer, som går igen fra gang til gang. Øvelser med bevægelse, berøring, grænser og øjenkontakt vil indlede hver workshop. Disse øvelser har en betydning og værdi i sig selv, og samtidig har de til formål at bringe os derhen, hvor vi er klar til at gå dybere med de efterfølgende øvelser.

Vi er dedikerede til at gøre hver eneste workshop til en unik, sjovt og lærende oplevelse, og hver aften har sit eget program og forløb. Derfor er Polarity In Practice både for jer, der ikke har være med før, og som måske for første gang vil prøve at udforske polaritet i en workshop-setting, og for jer, som vi har øvet os med før.

Du kan komme alene, eller du kan komme med en partner. Hvis du kommer alene, vil du få mulighed for at træne det at skabe intimitet og polaritet i en tæt relation med forskellige mennesker. Hvis du kommer med din partner, kan I lave de forskellige par-øvelser sammen. Målet er, at vi alle bliver bedre til at skabe polaritet og intimitet i vores eget liv med dem, vi ønsker.

Der er nogle simple regler for workshoppen: Ingen nøgenhed, ingen kys og ingen berøring af intime kropsdele. Alt sker i fuld respekt for de andre deltagere i rummet. Vi bruger hinanden til at komme dybere ind i intimitetens og tiltrækningens mysterium, og vi lærer at navigere bevidst i det. Det forudsætter en grundlæggende respekt og et åbent sind.

Obs: Hvis der er ikke-dansk talende deltagere på workshoppen, vil den blive afholdt på et letforståeligt engelsk.

Velkommen!

Jakob Kærgaard & Rikke Libak

 

Næste workshop:

Weekenden 13-14. maj 2023. Tidsrummet er:
– Lørdag: Kl. 12-22.
– Søndag: Kl. 11-17.


Sted:

Soulhouse, hørsholmgade 20, 2200 København N

Billetter:

Kvindebillet: 2450 Dkr.  –  Køb den her

Mandebillet: 2450 Dkr.  – Køb den her


Om Rikke og Jakob:

Jakob har specialiseret sig i at lave coaching og kurser i personlig udvikling for mænd. Han kører både korte og længere kursusforløb for mænd i alt fra seksualitet, parforhold, maskulinitet, og retning og mening i livet. Han har udviklet og faciliteret Vital Force Sexual Mastery kurset et halvt hundrede gange, hvor mænd lærer de essentielle teknikker til at mestre deres seksuelle energi. Jakob har en kandidat i filosofi og historie og har beskæftiget sig med meditation, yoga, kampsport, tantra, coaching og mandegrupper i de seneste 15 år, bl.a. via flere workshops med David Deida. www.vitalunit.dk

Rikke underviser til dagligt i free form/conscious dance, både som drop-in klasser og som længere workshops. Rikke har i mere end 15 år været nysgerrig på polaritet imellem det maskuline og det feminine. Hun har ligeså længe været aktiv i forskellige tantriske og David Deida-inspirerede kvindegrupper, samt deltaget på flere længerevarende retreates med David Deida. Rikke er uddannet sygeplejerske og mindfulness instruktør (MBSR) og har arbejdet med stressforskning i flere år. Privat har hun været i fast parforhold i 25 år. www.rikkelibak.com


Stay Connected:

Meld dig ind i gruppen Polarity in Practise på Facebook, hvis du vil holdes opdateret.

 

ENGLISH DESCRIPTION
This version of Polarity In Practice is a weekend-workshop. After numerous requests we decided to create this weekend, taking the best from the Polarity-evenings, but with time to go deep. If you would like to get to know yourself and your way of relating better, then this is the workshop for you.
The intensive will take place in wonderful Soulhouse, where we normally are. Saturday afternoon we will land together and train some fundamental ways in which to work with polarity. Saturday night we will celebrate the mystery of polarity between the masculine and feminine. On Sunday we will integrate, process and keep on playing.
Sunday includes a light and delicious lunch. Bring clothes that you feel comfortable in, including something that fits for a Saturday night celebration. We look forward to seeing you!
——
Polarity in Practice is for those who want to cultivate, explore and play with polarity and intimacy in a safe and guided room together with others.
Together we explore the possibilities of attraction and healing that arise when we cultivate polarity and intimacy between the masculine and feminine poles.
The terms “masculine / feminine” we use as expressions of two different energetic poles that naturally attract each other. This is not gender-based, since everyone contains masculine and feminine energy. Rather, they are ‘modes of being’ which we can learn to strengthen in order to create spark and presence in a relationship. Therefore, we are not so interested in the biological division between man and woman, as we are concerned with how we can make the energies flow between us.
We will do exercises in groups and couples where we explore contact, presence and devotion. This allows us to become more aware of the reactions, limits, wishes and needs we have in relationships with other people. In many ways, Polarity in Practice is a relationship school.
Each evening will contain both something new as well as recurring elements from workshop to workshop. Exercises with movement, touch, limits and eye contact will begin every evening. These exercises have a purpose and value in themselves, and at the same time they aim to bring us to the point where we are ready to go into the subsequent exercises.
We are dedicated to making each evening a unique, fun and learning experience, and each evening has its own program and course. Therefore, Polarity In Practice is both for those who have not been with us before, and for those who may for the first time wish to explore polarity in a workshop setting.
You can come alone or you can come with a partner. If you come alone, you will have the opportunity to practise creating intimacy and polarity with ourself and in close relationships with different people.
If you come with your partner, you can do the various couple exercises together. The goal is that we all get better at creating polarity and intimacy with ourselves and those of our choosing.
There are some simple rules for the workshop: No nudity, no kisses and no touch of intimate body parts. Everything should be done in full respect of the other participants in the room. We use each other to get deeper into the mystery of intimacy and attraction, learning to navigate it consciously. This requires a fundamental respect and an open mind.
Time:
May 13-14th. The times are:
Saturday 12 – 22
Sunday 11 – 17
Location:
Soulhouse, Hørsholmsgade 20 3. sal, 2200 København N

TICKETS:


Women’s ticket: 2450 Dkr.  –  Buy it here
Man’s ticket: 2450 Dkr.         – Buy it here
The ticket cannot be refunded. You are welcome to sell your ticket, just remember to tell us the name and email of the buyer.
About us:
Jakob Kaergaard
Jakob works as a men’s coach and sexologist at vitalunit.dk. He developed the Vital Force Sexual Mastery practice, which teaches men to master their sexual energy.
He teaches this in online and physical courses and recently published his book ‘Better Sex, Man!’ which also presents the practice. Jakob holds a Master’s Degree in philosophy and history and has worked with meditation, yoga, martial arts, tantra, coaching and men’s groups in the past 20 years.
www.vitalunit.dk
Rikke Libak
Rikke teaches free form/conscious dance on a daily basis, both as drop-in classes and as longer workshops and retreats. In addition, she facilitates Ritual Play.
For more than 20 years, Rikke has been curious about polarity in the interpersonal, as a force that arouses attraction, desire and eros. For the past 5 years she has been a co-facilitator at the Nordic Women’s Gathering and in the coming autumn/winter she is a co-creator of a 3-month women’s group course in Copenhagen.
Rikke is a trained nurse and mindfulness instructor (MBSR) and has worked with stress research for several years. Privately, she has 2 daughters and has been with her husband for 30 years. www.rikkelibak.com
Welcome
Jakob Kærgaard & Rikke Libak
Sidebar